Web | News | Blogs | Products | Videos |

Top relevant results for : allinurl winnt system32 (get cmdexe)

 

"Khac Liem 8 - Wattpad"

"SENT Now if you are lucky you will get a shell. ... C:\\WINNT\\system32> <-- OK dã thành công rùi. ... He he , du?ng d?n file log là C:\\WINNT\\System32\\LogFiles ... C:\\WINNT\\system32>net time \\xxx.xxx.xxx.xxx ' l?y th?i gian hi?n t?i c?a máy ch? Nó s? cho k?t qu? nhu VD sau"

"hoangnamhack - Wattpad"

"Có m?t v?n d? là khi b?n xâm nh?p h? th?ng này thì s? b? ghi l?i , do dó d? xoá d?u v?t b?n hãy vào 'Winnt\\system32\\logfiles' m? file log dó r?I xoá nh?ng thông tin liên quan d?n b?n , r?I save chúng ... get current date $now = date("Y-m-d H:i:s""