Web | News | Blogs | Products | Videos |

Top relevant results for : ang mabuting samaritano

 

anaknimaria: Circa 2005 (Ang Mabuting Samaritano)

Circa 2005 (Ang Mabuting Samaritano) Bago ang graduation sa college sa Lipa ay may retreat kami sa Tagaytay. Galing pa akong Mindoro nun at sabi ko ay diretso na ako dun. Pero masyadong mabagal ang barko at ...

Ang Mabuting Samaritano ~ Filipino

Nakita niya ang biktima at siya'y naawa. 34 Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, ang lalaki ay isinakay ng Samaritano sa kanyang asno at dinala ito sa bahay-panuluyan ...

Araling Pinoy: Ang Mabuting Samaritano

Ang Mabuting Samaritano. May isang taong nanlalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho . Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na nang iwan. Nagkataong dumaan ...

ANG MABUTING SAMARITANO - The Servants of GOD in ...

ANG MABUTING SAMARITANO. Suma ating Espiritu ang kapayapaan ng Dakilang Dios Ama El Shaddai, El Abba, Eloah, YAHWEH sa Pangalan ng Dakilang Panginoong JesuCristo El Shaddai, El Adonai, Yeshua Alleluia ...

Ang Kwento ng Mabuting Samaritano... Ang Kwento ng ...

Ang kwento ng mabuting Samaritano ang isa sa mga pinakasikat na talinhaga ng ating Panginoon. Marami sa atin ang nakaaalam sa kwentong ito. Subalit, ang nakakalungkot lamang ay, marami nga ang nakaaalam ngunit ...

Ang Mabuting Samaritano | Tala-arawan ng isang Taga-ilog

Ang Mabuting Samaritano. Galing ako sa simbahan kanina, day off ko ngayon at dahil alanganing araw wala akong makasama na gumimik o di kaya'y mamasyal. Kaya naisipan ko na lang na dumalaw sa St. Anne's Church ...

ANG MABUTING KAPITBAHAY | Balita - Tagalog ...

HINDI nakaksawang basahin mula sa Mabuting Aklat ang talinghaga ni Jesus tungkol sa mabuting Samaritano. May nagtanong kasi kay Jesus ng “Sino ang aking kapwa.” Sinabi ni Jesus na dapat nating ituring kapwa ang ...

Saysay na Mahusay: Mabuting Samaritano

Mabuting Samaritano. Sobrang pagod ako sa buong araw. Ang dami kong ginawa sa school. Sa aking paghakbang sa unang hagdan ng bus, ang aking sapatos ay nasira. Grabe hindi ko alam ang gagawin. Standing pa ...

Talinghaga ng Mabuting Samaritano (Lukas 10:235-37)

Sila ang mga eskriba at Fariseo sa ebanghelyo ni Lukas. Sa talinghaga ng Mabuting Samaritano ay tinuruan ni Jesus kung paanong dapat unawain ang hinihingi ng kautusang "Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili." ...

Soul magic: Mabuting Samaritano Modern Version

Mabuting Samaritano Modern Version. Isang umaga may isang naka-handusay na pulubi sa kalye. Ang pulubi na ito ay nagulpi ng mga sindikato,ninakawan pa ng napaglimosan niya, May dumaan na Obispo, naksakay sa ...

ANG MGA SAMARITANO AY MGA ISRAELITA DIN - The ...

Ito ang dahilan sa Talinghaga ng MABUTING SAMARITANO na ipinahayag Niya sa mga Judio, upang papagkasunduin ang dalawang magkapatid na hindi naguusap. (Lucas 10.29-37 ang Mabuting Samaritano). Sa sampu ...

ANG UTOS NG PAG-IBIG. | sharinginthenet

Tulad ng ipinakita sa talinghaga ni Kristo tungkol sa Mabuting Samaritano, ang utos na ibigin ang kapwa ay nasunod sa praktikal na aktibong pagkahabag at kabaitan, sa konkretong kalagayan, patungkol sa tiyak ng mga tao.

PAGTINGIN/OPINION: Mabuting Samaritano, Hagonoeno

Nang simulan namin ang proyektong paghahanap sa isang “Mabuting Samaritano” na aming gagawing paksa para sa Catholic Hagonoeño Online Magazine, bilang pamaskong katha sa huling bahagi ng taon, kinailangan ...

My Reflections...: Ang aking repleksyon para sa Hulyo 14 ...

Sana po ay hindi tayo mag bulag bulagan o parang wala tayong pakiramdam at nakikita. Dapat po ay tutulong tayo maging sino paman ang taong iyan. Katulad ng ginawa ng mabuting Samaritano na lubusang kinalugdan ng ...

Opus Nostrae Redemptionis: Lubus-lubusin mo na

Meron tayong kasabihan sa Tagalog, "Kung tutulong ka, lubus-lubusin mo na." Ito ang isa sa mga aral na itinuturo sa atin ng kuwento ng Mabuting Samaritano. Paano ba tumulong ang Samaritano? Ang Samaritano hindi ...

Mt 28:16-20 : Radyo Veritas 846

Hinahamon niya tayong gamitin ang komunikasyon upang maging mabuting samaritano tayo lalo na sa mga taong nagdurusa – pawiin ang kanilang sakit at magdulot ng galak at pag-asa sa kanila. Sa ganitong paraan ...

KAPISTAHAN NI SAN LUCAS EBANGHELISTA | Balita ...

Tanging sa Ebanghelyo ni San Lucas matatagpuan ang Anunsiyasyon, ang Magnificat ng Mahal na Birhen, ang talinghaga ng Alibughang Anak, at ang kuwento ng Mabuting Samaritano. Si San Lucas ay Greek na isinilang ...

Crumbs - Spiritual Reflections of Fr. Bobby R. Titco: UHAW

Mahilig mangaral sa pamamagitan ng mga kuwento, si Jesus ay may talinhaga tungkol sa mabuting Samaritano at marahil inaasahan Niyang ang babaeng kaharap Niya ay isang mabuting Samaritana nga na siya namang ...

Divine: Daily Gospel Reflection by Fr. Rey An Yatco (10-04 ...

LUKAS 10:25-37. Ang Mabuting Samaritano 25 Isang dalubhasa sa kautusang Judio ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. "Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan?

Gal 1:6-12 Slm 111 Lc 10:25-37 | Balita - Tagalog ...

Kinabukasan, dumukot ang Samaritano ng dalawang denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay-panuluyan at sinabi: 'Alagaan mo siya; sasagutin ko ang anumang karagdagang gastos pagbalik ko.' ” At sinabi ni Jesus: “Sa palagay mo, sino sa tatlong ito ang naging kapwa sa ... HINDI nakaksawang basahin mula sa Mabuting Aklat ang talinghaga ni Jesus tungkol sa mabuting Samaritano. May nagtanong kasi kay Jesus ng “Sino ang aking kapwa.” Sinabi ni Jesus na ...