Web | News | Blogs | Products | Videos |

Top relevant results for : curtain

 

curtain – Wiktionary ti?ng Vi?t""> "curtain – Wiktionary ti?ng Vi?t"

"Màn (? r?p hát). the curtain rises (is raised) — màn kéo lên the curtain fals (drops, ... B?c màn (khói, suong). a curtain of smoke — b?c màn khói (Quân s?) B?c thành n?i hai pháo dài. (K? thu?t) Cái che (nhu mi?ng s?t che l? khoá."